Nike
2016
jury
Piotr Ibrahim Kalwas
Egipt. Haram Halal